Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről a Benson Networking Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth L u. 102.; adószám: 23755660-2-13; Képviseli: Nagy Ádám), mint a www.holnapravezetolehetsz.hu honlap (továbbiakban: „Portál”) üzemeltetője és a rajta megjelenő rendezvények szervezője (a továbbiakban: „Szervező”) másrészről a regisztrációtól függetlenül a Portálokra lépő valamennyi felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) között.

A tevékenység jogszabályi alapjai:
évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
évi XLVIII. törvény;
a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A Portál célja
A Felhasználók a Portálon különböző rendezvényekre vonatkozó hirdetéseket, valamint webáruházunkban rendezvényeket találnak és egyes személyes adataik regisztrációját követően az általuk kiválasztott rendezvényekre jelentkezhetnek.

Szerződés létrejötte
A Felhasználó a Portál használatával, így különösképpen regisztrációjával elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az ÁSZF a Portál valamennyi látogatójára (minden Felhasználóra) – regisztrációjuktól vagy annak hiányától függetlenül – érvényes és irányadó. A Felhasználó a Portál használatának megkezdésével ráutaló magatartással az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Szervező Adatvédelmi szabályzata.

Jelentkezés/Megrendelés/Regisztráció
A Portálon hirdetett rendezvényekre történő jelentkezés során a Felhasználó megadja személyes adatait és feljogosítja a Szervezőt azok tárolására. A Felhasználó a rendezvényre történő jelentkezéssel feljogosítja az Szervezőt arra, hogy a jelentkezéskor/megrendeléskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor/megrendeléskor megadott más adatait eltárolja és a rendezvényekkel/megrendelésekkel kapcsolatos kommunikációban felhasználja.
A jelentkezés/megrendelés/regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben az Szervezőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén az Szervező jogosult a Felhasználó által leadott jelentkezéseket/megrendeléseket törölni, továbbá hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
A Portálon jelentkezés/megrendelés leadása során a vezeték és keresztnév továbbá email címen kívül egyéb, önkéntesen megadott adatokra is szükség van, mint a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.
A jelentkezéssel/megrendeléssel/regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Szervező a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, rendezvénnyel, termékkel kapcsolatos fontos információkról. A Felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a jelentkezéssel/megrendeléssel/regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevélben lévő, erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.
A rendezvényekre történő jelentkezés menete

A rendezvény kiválasztása után a „jelentkezem” gomb megnyomásával indítható a jelentkezés. A jelentkezési űrlapon a rendezvényre való regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokat kell megadni. A „Küldés” gombra kattintva a jelentkezés véglegessé válik.
A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy egyes esetekben a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a képzésekről szóló tudósításban felhasználhatjuk. A képzés céljából létrejött zárt Facebook csoportba illetve közösségi médiára is felkerülhetnek, amihez a képzésen résztvevőknek biztosítjuk a hozzáférést.
Továbbá felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvények paraméterei (időpont, helyszín, előadó) weboldalunkon csak tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk!
A Felhasználó a jelentkezés véglegesítése előtt megkapja a rendezvény szervezőjének a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást, amelyet kinyomtathat vagy számítógépére elmenthet. A Felhasználó a jelentkezés véglegesítésével kijelenti, hogy a Rendelet szerinti tájékoztatást jelentkezésével egyidejűleg kézhez kapta.

Elállás joga
A jelentkezés leadása minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után. Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Esetleges lemondását kérjük, hogy minden esetben írásban jelezze, az ebben a pontban megadott email címen.
A résztvevő személye határidő nélkül módosítható.

Határidőn belüli lemondás esetén a részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük, amennyiben a részvételi díj már rendezve lett.
A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat nem lehet visszamondani, a rendezvény közelsége miatt.
A határidő utáni lemondás, vagy a lemondás elmaradása 100%-os költségtérítést von maga után.

Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni, illetve más rendezvényre átváltani.
adamnagy@holnapravezetolehetsz.hu

Felelősségkorlátozás
Az Üzemeltető a Portálon elhelyezett tartalmakért, a hirdetések helyességéért, pontosságáért, a rendezvényszervezők eljárásáért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a jelentkezés teljesítése során felmerült problémáért az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.
Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.
Az Üzemeltető nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó ezzel kapcsolatosan semminemű igényt nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.

Szerzői jog
A Portálon közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Szervező szellemi tulajdonát képezik.
A Portálon közzétett film, videofelvétel, e-learning tananyag, fotó és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve a Benson Networking Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videofelvételeinek, e-learning anyagainak letöltése szigorúan tilos! A Szervező a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.
A hirdetésekben található tartalmak a hirdetők szellemi tulajdonát képezik.
A hirdetők által elkövetett szerzői jogi, személyiségi jogi, védjegyjogi vagy más jogsértésekért a hirdetők felelősek.
A Szervező által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Részesedés igények
A Felhasználókat részesedés illeti meg az általuk értékesített belépőjegyek, kiállítói- és sponzor díjak után, amennyiben a Szervezővel adott rendezvény(ek)re megbízási szerződéses jogviszonyban állnak, és a Portálon elhelyezett hirdetéseket saját weboldalukon az Üzemeltető által létrehozott link átvételével és saját weboldalukba történő beillesztésével megjelenítik és saját weboldalukról érkezve a rendezvényre jelentkezés történik.
A részesedéssel kapcsolatos szabályokat az Üzemeltető mindenkor hatályos részesedés szabályzata tartalmazza. Az Üzemeltető mindenkor jogosult a részesedés szabályzatot egyoldalúan módosítani. A részesedés igényre a jelentkezés pillanatában hatályos részesedés kszabályzat irányadó.

Egyéb rendelkezések
Szervező hiteles és pontos információk közlésére törekszik, de az oldalakon megjelenő tájékoztatásokból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal!
Elfogadom, hogy a Benson Networking Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth L u. 102.; adószám: 23755660-2-13; Képviseli: Nagy Ádám), mint adatkezelő az alábbi adataimat kezelje: felhasználónév, cégnév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adattárolás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az Üzemeltető nem felel más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért, amelyek a Portálon találhatóak.

Az Üzemeltető a Portálon olvasható hirdetésekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Szigorúan tilos a Portálon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a portálon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Portálon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Portál tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
Nem jelenti a fenti előírások megsértését, amennyiben harmadik személy a Portálon elérhető hirdetési egységek közül egyet vagy többet az erre szolgáló link alkalmazásával a rendezvény hirdetése céljából saját weboldalára átvesz, vagy a hirdetést más módon elérhetővé teszi.
Felhasználó a Portál tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szervező követelhetik a jogsértés abbahagyását és káruk megtérítését.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosítsa. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a Portál szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.