Az adatkezelő Nagy Ádám, E.V. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 25 Fsz. 1. adószám: 56141227-1-42; Képviseli: Nagy Ádám), a továbbiakban: „Adatkezelő”).
A szolgáltatást biztosító Nagy Ádám, E.V. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 25 Fsz. 1. adószám: 56141227-1-42; Képviseli: Nagy Ádám), a továbbiakban: „Szolgáltató”).

Az Adatkezelő a Maxwell Leadership, a Proctor Gallagher Institute és a Matrix Success Network nemzetközi képzési rendszer keretében azon dolgozik, hogy az Érintettek számára tanácsadást végezzen, értékes üzleti információkat közöljön, webinárokat és interaktív foglalkozásokat tartson. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával végzi.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént.

1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Nagy Ádám E.V.
Adatkezelő adószáma: 56141227-1-42
Adatkezelő székhelye: 1164, Budapest Felsőmalom u. 25
Adatkezelő képviselője: Nagy Ádám E.V.

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2022. október 1-től visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival. Ezek alapján tehát:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez
Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

2.1. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését, az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz. A kéréseket a következő email címeken küldheti el:
adamnagy@holnapravezetolehetsz.hu

teremtsagondolataiddal@gmail.com

info@matrixsuccessnetwork.hu

ugyfelszolgalat@matrixsuccessnetwork.hu

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
az érintett személyes adatok kategóriáit;
azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

3.2. Helyesbítéshez való jog
A valóságnak nem megfelelő adatot Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

3.3. Tiltakozás joga
Az érintett abban az esetben Adatkezelő felé intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Szolgáltató E.V. dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;

az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
3.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat: név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
4.1. Cookiek
A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A Google a fenti információkat a honlap az érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása. adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év adattárolás módja: elektronikus

4.2. Csoportfoglalkozások szervezése
Szolgáltató rendszeresen szervez különböző tematikájú online foglalkozásokat. Ennek során a jelentkező számos adatát kezeli.

4.2.1. Jelentkezés
Szolgáltató által szervezett foglalkozás történő jelentkezés történhet e-mailben, online felületeken, személyes leadással vagy elektronikusan. Valamennyi módon érkező jelentkezésnél az alábbi adatkezelések valósulnak meg.

adatkezelés célja: a rendezvényen részt vevőkkel való kapcsolattartás, számlázás kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, elektronikus számla megküldésére szolgáló e-mail cím, számlázási cím és levelezési cím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bek. b) szerinti szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, azaz az adott rendezvényt követő 3 hónapon belül az adatok törlésre kerülnek. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

4.2.2. Jelenléti ív vezetése
Szolgáltató az általa szervezett offline rendezvényeken jelenléti íveket vezet, amelynek célja, hogy igazolni tudja, az érintett részt vett a rendezvényen, így ennek megfelelően a számlák kiállításra kerülhetnek, a szerződést teljesíti.

A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a jelenléti íven neve és aláírása feltüntetésre kerüljön!
adatkezelés célja: a szerződés teljesítésének igazolása kezelt adatok köre: név, cégnév, aláírás
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerint az érintett hozzájárul az adatkezeléshez
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, az esetleges jogi igények elévüléséig kezeli Szolgáltató a személyes adatokat adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

4.2.3. Adattovábbítás
Szolgáltató egyes rendezvényeket megbízás alapján bonyolít le. Az ilyen rendezvények esetén a jelentkezési lapon és jelenléti íven szereplő adatokat továbbítja a Megbízó számára. A megbízó személyéről Szolgáltató minden esetben tájékoztatja az érintetteket. Szolgáltató megbízója a GDPR 14. cikke szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a számára továbbított adatok tekintetében a tájékoztatást az adatok kézhezvételét követő legkésőbb egy hónapon belül megteszi az érintettek számára. Az adattovábbítás jogalapja ez esetben az érintett hozzájárulása – az érintett a hozzájárulást külön felhívás mellett megteszi a rendezvényre történő jelentkezéssel.

4.2.4. Utókövetés
Szolgáltató az offline rendezvények lefolytatását követően – a szerződés részeként – az érintett számára elektronikusan megküldi a rendezvényen ígért anyagokat a jelentkezés során megadott e-mailcímére. Ezen túlmenően az érintett rendezvények kapcsán ügyfélkezelés címén további e-maileket küldhet az érintettnek, amelyek kifejezetten az általa korábban igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódik. A rendezvényre történő regisztrációval az érintett hozzájárul az ügyfélkezeléshez, azonban bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
adatkezelés célja: a szerződés teljesítése körében az elektronikus dokumentumok kiküldése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ügyfélkezelés esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, vagy amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy addig az időpontig adattárolás módja: elektronikus

4.5. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Szolgáltató az érintett kérelmére hírlevelet küld, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a honlapján vagy személyesen kifejezetten (írásban) hozzájárultak a hírlevélküldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. Szolgáltató minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal adattárolás módja: elektronikus

4.6. Webshop
A honlapra látogatónak lehetősége van Szolgáltató által kínált termékek megrendelésére, megvásárlására regisztráció nélkül. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és Szolgáltató közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.
A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.

adatkezelés célja: Szolgáltató honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlói szokások elemzése
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év adattárolás módja: elektronikus

4.7 Adattovábbítási Nyilatkozat

Elfogadom, hogy Nagy Ádám, E.V. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 25 Fsz. 1. adószám: 56141227-1-42; Képviseli: Nagy Ádám), által a(z) matrixsuccessnetwork.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.
Adatfeldolgozás célja: Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  1. Egyéb, Szolgáltató tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

5.1. Partneradatok kezelése
A szerződések teljesítése céljából a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, kezeli a vele szerződő jogi személy kapcsolattartóinak nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – a hozzájárulás beszerzése érdekében a vonatkozó szerződésekbe foglaltak a hozzájárulási kötelezettségek.
adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás. kezelt adatok köre: ügyfél kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma, címe adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy addig az időpontig.
adattárolás módja: elektronikus

5.2. Számlák kezelése
adatkezelés célja: számlák kiállítása és tárolása kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve a számvitelről szóló
évi C. törvény 167. §-a adattárolás határideje: a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Szolgáltató megőrizni. A Szolgáltató 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait adattárolás módja: elektronikus

6. Adatfeldolgozók
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Magyar Hosting Kft. címe: 1032 Budapest Victor Hugo utca 18-22 cégjegyzékszáma: 01-09-968314
adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltató

adatfeldolgozó neve: Contabo GMBH
címe: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349 cégjegyzékszáma: –
adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltató

adatfeldolgozó neve: BenSon Networking Kft. címe: 2724 Újlengyel Kossuth Lajos u. 102. cégjegyzékszáma: 13 09 153073
adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

adatfeldolgozó neve: Czeizer Zsolt EV.
címe: 9027 Győr, Mártírok útja 40.
cégjegyzékszáma: –
adatfeldolgozás célja: weboldal support

adatfeldolgozó neve: Golden Events Rendezvènyszervező Kft, címe: 3526 Miskolc, Álmos utca 6. 2/7a cégjegyzékszáma: 05 09 029489
adatfeldolgozás célja: rendezvény support

adatfeldolgozó neve: Nagy Ádám, E.V. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 25 Fsz. 1. adószám: 56141227-1-42; Képviseli: Nagy Ádám),
adatfeldolgozás célja: marketing support, adatbázis építés, rendezvényszervezés

Adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.
Adatfeldolgozás célja: Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

adatfeldolgozás célja: weboldal support,

adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft. címe: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. cégjegyzékszáma: 01 09 286773
adatfeldolgozás célja: CRM rendszer support, fejlesztés

adatfeldolgozó neve: Netlight Consulting KFT, Tulajdonos: Bártfai Balázs
Adószám: 14188127-2-42
Cím: 1148 Bp. Bánki Donát utca
email: hello-kukac-salesform.hu, Telefon: 06303512354
adatfeldolgozás célja: CRM rendszer support, fejlesztés, affiliate support

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést Szolgáltató utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Szolgáltató rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat Szolgáltató rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

7. A nyilatkozat megváltoztatása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

8. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.